Odlicz ulgę za internet  

Czy możesz jeszcze bardziej obniżyć koszty internetu w Netii?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych płacący za użytkowanie sieci Internet, w niektórych przypadkach mogą skorzystać z tzw. ulgi internetowej. Z ulgi internetowej można skorzystać pod warunkiem:
  • poniesienia w roku podatkowym wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,
  • posiadania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet,
  • nie korzystania w latach wcześniejszych z tej ulgi (w 2016 r. skorzystasz z niej po raz pierwszy) albo skorzystania z niej po raz pierwszy w zeznaniu złożonym za rok 2015 (odliczenie przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeśli wcześniej podatnik nie korzystał z tego odliczenia).
JAKIE WYDATKI MOŻNA ODLICZYĆ ?

Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki związane z użytkowaniem Internetu. Faktura nie może zatem dotyczyć innej usługi (np. abonament za telefon i telewizję, w którym zawarty jest również dostęp do Internetu - pakiet usług telekomunikacyjnych). Również opłata za przyłączenie do sieci, za modem czy aktywację usługi Internetu nie podlega odliczeniu.

Ulga obejmuje wydatki ponoszone na Internet niezależnie od miejsca, w którym podatnik z niego korzysta (miejsce zamieszkania czy inne) oraz niezależnie od formy dostępu (stałe łącze, urządzenia mobilne, czy inne formy).

Odliczenie dotyczy podatników korzystających z dostępu do sieci prywatnie, a zatem zarówno w przypadku działalności gospodarczej, w której Internet będzie kosztem podatkowym, jak i w przypadku uzyskiwania ekwiwalentu z tytułu telepracy, ulga nie będzie przysługiwała (odliczeniu od dochodu podlegają te wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, nie zostały odliczone na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie).
JAKĄ KWOTĘ MOŻNA ODLICZYĆ?

Ulga internetowa jest limitowana do kwoty 760 zł rocznie. Limit 760 zł nie jest limitem ryczałtowym, tylko kwotowym, tj. jest to górna granica, do jakiej można dokonać odliczenia rzeczywiście poniesionych wydatków na Internet (jeśli wydatki wyniosły np. 600 zł rocznie, odliczeniu będzie podlegała kwota 600 zł).
JAK UDOKUMENTOWAĆ WYDATKI NA INTERNET?

Podstawą do skorzystania z odliczenia są faktury i inne dowody potwierdzające poniesienia wydatku, zawierające w szczególności: dane identyfikujące podatnika, jako kupującego/odbiorcę usługi, dane sprzedawcy (dostawcy usług internetowych), rodzaj zakupionej usługi i kwotę zapłaty (np. faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty, potwierdzenie przelewu).
W JAKI SPOSÓB DOKONAĆ ODLICZENIA?

Odliczenia dokonuje się stosownie do właściwej dla danej osoby formy opodatkowania (np. dochody z pracy - odliczeń dokonuje się od dochodu).

Kwotę odliczenia uwzględnia się na właściwym dla danej osoby formularzu PIT (PIT-28, PIT-36 lub PIT-37) z dołączonym załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach) i składa we właściwym dla danej osoby urzędzie skarbowym.
UWAGA!

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi wykładni prawa jak również doradztwa podatkowego.